ตู้สินค้าเพื่อการส่งออกกำลังขาดแคลน

หลังภาวะโควิด-19 ผู้ประกอบการมีความต้องการส่งออก เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งขาดแคลนแรงงานภายในท่าเรือ ก่อนภาวะโควิด-19 ค่าระวางเรือไปประเทศจีนอยู่นระดับที่ต่ำแต่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นมากเกือบสิบเท่าตัวและคาดการ์ณว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ทางสรท.มิได้นิ่งนอนใจ นำไปหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งการหันไปใช้เรือบาวนซ์เพื่อลดความต้องการตู้ คอนเทนเนอร์ ลดภาระค่ายกตู้เปล่า ผ่อนปรนข้อระเบียบบางข้อเพื่อช่วยเหลือ ปัญหาอาจจะยังไม่คลี่คลายภายในเร็ววันนี้ เนื่องจากทางสรท.ยังต้องการข้อมูลจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางผู้ประกอบการต้องการเป็นจำนวนตัวเลขที่แน่ชัดในแต่ละเดือน อาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright