ASIA MAINPORTS

PORT OF DESTINATION

FEEDER VESSEL/MASTER VESSEL

ETD BANGKOK

ETA

BUSAN

KMTC SINGAPORE V.2108N

11-07-2021

21-07-2021

CHENNAI

XIN QIN HUANG DAO V.070W

10-07-2021

22-07-2021

CHENNAI

XIN QIN HUANG DAO V.070W

10-07-2021

22-07-2021

CHENNAI

MOL GRANDEUR V.083W

15-07-2021

27-07-2021

CHENNAI

THANA BHUM V.323W

21-07-2021

02-08-2021

HAIPHONG

SITC GUANGDONG V.2113N

02-07-2021

06-07-2021

HAIPHONG

INTEGRA V.2113N

09-07-2021

12-07-2021

HO CHI MINH CAT LAI

SITC LAEM CHABANG V.2113N

01-07-2021

03-07-2021

HO CHI MINH CAT LAI

SITC BANGKOK V.2113N

10-07-2021

12-07-2021

KEELUNG

WAN HAI 272 V.N158

09-07-2021

19-07-2021

NAGOYA

TS KAOHSIUNG V.21006N

04-07-2021

16-07-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

GLEN CANYON V.005W

07-07-2021

25-07-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

GLEN CANYON V.005W

07-07-2021

25-07-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

X-PRESS BARDSEY V.21006W

14-07-2021

01-08-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

MOL GENESIS V.108W

21-07-2021

08-08-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

WIDE JULIET V.001W

28-07-2021

09-08-2021

NHAVA SHEVA (JNPT)

MOL GENEROSITY V.146W

28-07-2021

15-08-2021

OSAKA

TS TOKYO V.21006N

04-07-2021

14-07-2021

OSAKA

TS OSAKA V.21008N

12-07-2021

27-07-2021

OSAKA

TS KAOHSIUNG V.21007N

25-07-2021

04-08-2021

PORT KELANG NORTH PORT

CAPE FRANKLIN V.088S

11-07-2021

16-07-2021

SHANGHAI

SITC KANTO V.2113N

07-07-2021

15-07-2021

SHANGHAI

SITC KAWASAKI V.2115N

13-07-2021

22-07-2021

SHANGHAI

STELLAR WINDSOR V.2113N

13-07-2021

22-07-2021

SINGAPORE

SINAR BANDUNG V.708S

07-07-2021

12-07-2021

SINGAPORE

SINAR BANDUNG V.708S

07-07-2021

12-07-2021

SINGAPORE

SINAR BINTAN V.722S

14-07-2021

19-07-2021

SINGAPORE

SINAR SOLO V.942S

21-07-2021

26-07-2021

SINGAPORE

SINAR BANDUNG V.710S

28-07-2021

02-08-2021


Consol Department please contact :0-2210-2888 K.Game#331,
FELIXSTOWE, LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, BIRMINGHAM = (2 DAY FROM SOUTHAMPTON)
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright