สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./5863

วันที่

:12 กรกฎาคม 2549

เรื่อง

:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าเขตปลอดอากร

ข้อกฎหมาย

:มาตรา 77/1(12) มาตรา 77/2 มาตรา 81(2)(ข) มาตรา 83/9 และแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:              บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์โลหะบัดกรี เครื่องจักรสำหรับบัดกรีและชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท น. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ประกอบกิจการประเภท โรงพักสินค้า ตัวแทนออกของ และขนส่งทางบก เป็นตัวแทนดำเนินการนำเข้าสินค้าดังกล่าวและนำไปเก็บไว้ในเขตปลอดอากรซึ่งเป็นคลังสินค้าของบริษัท น. โดยยังไม่ได้ชำระอากรขาเข้า เมื่อบริษัทฯ ต้องการใช้สินค้า จะนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเพื่อเก็บสำรองไว้ที่บริษัทฯ และขายให้ลูกค้าในประเทศ บริษัท น. จะเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีนำเข้าตามจำนวนสินค้าในนามของบริษัทฯ จึงขอทราบว่า การนำเข้าสินค้าตามข้อเท็จจริง มีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

:             กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในประเทศสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยบริษัท น. ซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและนำสินค้าเข้าไปเก็บในโรงพักสินค้าของบริษัท น. ในเขตปลอดอากรหากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ ต้องการนำสินค้าดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร โดยบริษัท น. เป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ จึงเข้าลักษณะบริษัทฯ นำสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออก กรณีดังกล่าวถือเป็นการนำเข้าตามมาตรา 77/1(12) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ โดยบริษัท น. ตัวแทนมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นใบขนสินค้าในนามของบริษัทฯ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร พร้อมชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 83/9 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ ขายสินค้าให้ลูกค้าภายในประเทศ จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

:69/34353

space

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright