สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ประกาศ ของ บริษัท โงวฮก จำกัด และบริษัท โหงวฮกเอเยนซี จำกัด

ในฐานตัวแทนเรือที่ขน สินค้าออกไปต่างประเทศ

ขอแจ้งให้ลูกค้าที่ส่ง สินค้าออกทุกรายทราบและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

---------

            ตามประมวลระเบียบ ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายเลขลำดับที่ 3 02 02 04 ได้กำหนดให้ตัวแทนเรือจะต้อง ยื่น บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก (OUTBOUND CUSTOMS CARGO MANIFEST) ตามระเบียบเอกสารที่ได้แนบมา พร้อมกับประกาศนี้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายถือปฏิบัติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทุกราย ขอให้ส่งข้อเท็จจริงที่เป็นหนังสือ ตามระเบียบศุลกากร ข้อ ๓. ซึ่งประกอบด้วยข้อย่อยข้อ 1. ถึงข้อย่อยข้อ 14 ที่เป็นเอกสารแจ้งราย ละเอียดของข้อเท็จจริงและลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารนี้ และส่งให้บริษัทฯก่อนที่จะมารับใบตราส่งจากบริษัทฯ หรือนับตั้งแต่วันเรือออกจากท่าเรือภายใน ๓ วันแล้วแต่วันเวลาใดจะถึงก่อน

            อนึ่งเพื่อความ เข้าใจดีขึ้น บริษัทฯขอสรุปข้อแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติดังนี้

            ข้อ ๑ ในกรณีที่ผู้ส่งของ SHIPPER (หมายถึง บุคคลที่ทำสัญญากับผู้ขนส่ง) เป็นผู้ส่งของออก EXPORTER (หมายถึงบุคคลที่ทำใบขนสินค้าขาออก) เองให้ทำเอกสารยื่นยันว่าตนเองเป็นผู้ส่งของออกเอง EXPORTER และรับรองว่าชื่อผู้ส่งของออก EXPORTER ที่แจ้งกับบริษัทฯ ได้ตรงกันกับใบกำกับตู้คอนเทนเนอร์ (กศก ๔๙)และชื่อในใบขนสินค้าขาออก

            ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้ส่งของ SHIPPER เป็น International Trading House ได้ซื้อของส่งออกกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็น ผู้ส่งของออก EXPORTER ใน กรณีเช่นนี้ ผู้จองระวางเรือ (Freight Forwarder ) หรือ ผู้ส่งของ SHIPPER ต้องปฏิบัติแจ้งชื่อผู้ส่งออก EXPORTER พร้อมกับยื่นยันว่าชื่อ ผู้ส่งของออก EXPORTER ที่แจ้งตรงกัน กับใบกำกับตู้คอนเทนเนอร์ (กศก๔๙) และใบขนสินค้า

            ข้อ ๓. ในกรณีตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าหลายราย ซึ่ง มีชื่อ ผู้ส่งของ SHIPPERS และผู้ส่งของออก EXPORTERS หลาย รายร่วมกัน Freight Forwarder ผู้จอง ระวางเรือ ต้องยื่นยันข้อเท็จจริงว่าชื่อผู้ส่งของออกแต่ละราย EXPORTERS ที่แจ้งตรงกันกับใบกำกับตู้คอนเทนเนอร์ (กศก ๔๙)และใบขนสินค้าขาออกทุกราย นอกจากนี้ ยังต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าแต่ละราย และหมายเลขใบตราส่งแต่ละรายด้วย

            ข้อ ๔. สำหรับลูกค้า SOC (SHIPPER OWNED CONTAINER) ขอให้ส่งข้อเท็จจริงและเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ให้แก่บริษัทฯด้วย

            ข้อ ๕ การที่บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมศุลกากรดังกล่าว และถ้าเกิด

ความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทฯ บุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าปรับแต่ละรายการ พร้อมกับค่าทนายความและค่าธรรมเนียมขึ้นศาลด้วย และประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับทันที่
                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright