สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้น อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย

เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ลงวัน ที่ 9 มีนาคม 2558 เลื่อน วันบังคับใช้ออกไปเป็นวัน ที่ 1 กันยายน 2558 นั้น

กรมการ ขนส่งทางบกได้มีหนังสือมายังสภาหอ การ ค้าฯ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวแล้ว

จึงขอ เรียนประชาสัมพันธ์มายังคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้เตรียมการและดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป


รายละเอียดตามแนบ


 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์ 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright