เลขที่หนังสือ

: กค 0706/9881

วันที่

: 4 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับขนส่งสินค้า

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 81(1)(ณ)

ข้อหารือ

: บริษัท ก. เป็นบริษัทในเครือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (logistics) ได้แก่ การรับกระจาย
สินค้าให้ถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ทันเวลาโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด) ซึ่งกิจกรรมที่ทำได้แก่การรับขนส่ง
สินค้าภายในประเทศซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัท ก. ประมาณ 90% ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนั้นบริษัท
ก. มีรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ เช่น การรับบริหารคลังสินค้า ฯลฯ ในบริเวณท่าเรือของบุคคลอื่น
โดยบริษัท ก. มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการท่าเรือ
บริษัท ก. มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความการให้บริการขนส่งของบริษัท ก. กล่าวคือ กรณีที่ลูกค้า
เป็นผู้ส่งออกสินค้าได้ว่าจ้างบริษัท ก. ให้ขนส่งสินค้าจากโรงงานของลูกค้าไปยังเรือเดินสมุทรที่จอดอยู่
กลางทะเล ซึ่งบริษัท ก. จะดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำโดยว่าจ้างช่วงบุคคลอื่นเป็น
ผู้ดำเนินการ แบ่งช่วงการขนส่งดังนี้
ช่วงที่ 1 ขนส่งสินค้าจากโรงงานของเจ้าของสินค้าไปยังท่าเรือฉลอมโดยรถ
ช่วงที่ 2 ขนส่งสินค้าจากท่าเรือฉลอมไปยังเรือเดินสมุทรซึ่งจอดอยู่กลางทะเลโดยเรือฉลอม
(ระยะทางขนส่งสินค้าช่วงที่ 2 ประมาณ 200 - 240 กิโลเมตรซึ่งมากกว่าช่วงที่ 1 ประมาณ 3 เท่า)
บริษัท ก. มีความเห็นว่า การขนส่งช่วงที่ 2 โดยการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือฉลอม
ไปยังเรือเดินสมุทรที่จอดอยู่กลางทะเล มิได้ถูกระบุว่าเป็นการให้บริการของกิจการท่าเรือ หรือกิจการที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 ฯลงวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2544 ดังนั้น การให้บริการขนส่งสินค้าช่วงที่ 2 จากท่าเรือฉลอมไปยังเรือเดินสมุทรที่จอดอยู่
กลางทะเลซึ่งมีระยะทางไกลกว่าขนส่งสินค้าช่วงแรกอย่างมากประมาณ 200 –240 กิโลเมตร และใช้
เวลาขนส่งประมาณ 50 ชั่วโมง จึงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรที่
กค 0811/พ.05399 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542 จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าว
ด้วย

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีการขนส่งช่วงที่ 1 บริษัท ก. ได้ทำสัญญารับจ้างขนส่งสินค้านอกบริเวณท่าเรือโดย
รถยนต์กับลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกจากโรงงานของลูกค้าไปยังท่าเรือฉลอม โดยไม่ได้ให้บริการอื่นใดอีก แต่
บริษัท ก. ไม่ได้ดำเนินการเอง โดยบริษัท ก. ได้ทำสัญญาจ้างช่วงบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการขนส่ง
ดำเนินการแทน เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการขนส่งช่วงที่ 2 บริษัท ก. ได้ทำสัญญารับจ้างขนส่งสินค้ากับลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออก
จากท่าเรือฉลอมไปยังเรือเดินสมุทร แต่บริษัท ก. ไม่ได้ดำเนินการเอง โดยบริษัท ก.ได้ทำสัญญาจ้าง
ช่วงบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการขนส่งรับขนส่งสินค้า โดยใช้เรือฉลอมขนส่งสินค้าจากท่าเรือฉลอมไปยัง
เรือเดินสมุทรที่จอดอยู่กลางทะเลมีระยะทางขนส่งประมาณ 200 - 240 กิโลเมตร เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 67/33198

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright