ได้รับแจ้งจาก สภาอุตสาหกรรมว่าตลาดพม่าเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น
และผู้ประกอบการไทยได้ให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่า
เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้านำเครื่องหมายการค้า ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายยังประเทศพม่าต่อไปได้

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright