ข้อกำหนดในการนำเข้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ของประเทศต่างๆ
                      1. ประเทศที่ยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2547)
                             - แคนาดา เคยประกาศจะบังคับใช้มาตรการฯ วันที่ 2 ม.ค. 47 แต่ยังไม่ชัดเจน เพราะจะรอประกาศพร้อมประเทศสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก
                             - สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ยังไม่ชัดเจน เพราะจะรอประกาศพร้อมประเทศแคนาดา
                             - ซิลี เคยประกาศจะบังคับใช้มาตรการฯประมาณเดือนพฤษภาคม 2547 แต่ยังไม่ชัดเจน
                             - สหภาพยุโรป เคยประกาศจะบังคับใช้มาตรการฯวันที่ 1 มิ.ย. 47 แต่ยังไม่ชัดเจน เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาของประเทศสมาชิก
                             - เกาหลี ยังไม่ประกาศชัดเจน
                      2. ประเทศที่เริ่มบังคับใช้แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2547)
                             - ออสเตรเลีย
                             - นิวซีแลนด์
                             - สวิสเซอร์แลนด์ ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 47
                             - อินเดีย ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 47

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1. กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ มกอช. โทร. 02-5798404 ต่อ 3026 , 3027
2. กลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ มกอช. โทร. 02-5798404 ต่อ 3031 , 3032
3. กลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยพืช สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ มกอช. โทร. 02-2810698 ต่อ 1190
4. กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-9406466

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright