รถกึ่งพ่วง 3 เพลา (Semi-Trailer) ตัวรถลากจูง 10 ล้อ 3 เพลา และตัวพ่วง 3 เพลา

         1. มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (King Pin) มากกว่า 8 เมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 50.5 ตัน ผ่อนผันถึง 31 ธ.ค. 2557 สำหรับรถใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
         2. กรณีรถเก่า (จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2553) ซึ่งมีระยะห่างระหว่าง King Pin น้อยกว่า 8 เมตร ให้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 50.5 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2557 และหลังจากนั้นต้องบรรทุกน้ำหนักดังนี้

        - ระยะห่างของ King Pin 7 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 49 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 6 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 47 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 5 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 45 ตัน
        - ระยะห่างของ King Pin 4.5 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่เกิน 43 ตัน

        3.  รถบรรทุกกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ที่มีระยะ King Pin ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร ให้สามารถรับน้ำหนักไม่เกิน 45 ตัน

      รถพ่วง  (Full Trailer) 22 ล้อ 6 เพลา ขยายระยะเวลาผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถได้ไม่เกิน 53 ตัน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2555 และหลังจากนั้นให้บรรทุกไม่เกิน 50.5 ตัน

      น้ำหนักรถของรถบรรทุกพ่วงทุกประเภท  ผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกรวมของรถบรรทุกพ่วงทุกประเภทเมื่อนำมาพ่วงกับรถลากจูงแล้ว ต้องมีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 53 ตัน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2555 และหลังจากนั้นให้บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 50.5 ตัน

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright