จากประกาศของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้ารายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น  ในการนี้ฝ่ายฯ ได้เก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ (Automobile Handling Charge) จำนวน 3,000 บาทต่อคัน โดยในอดีตที่ผ่านมาฝ่ายฯ ได้ให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการมาเป็นเวลานาน   แต่ด้วยฝ่ายฯ จะต้องใช้ทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ในการให้บริการมากกว่าสินค้าปกติที่มีการขนส่งทั่วไป   เพื่อความชัดเจนของการให้บริการฝ่ายฯ ขอสรุปขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1.ขั้นตอนการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาออก (Export   Handling)

Dangerous Goods Checklist >> Cargo Weighting >> ULD Building Up >> Dispatch to Aircraft >> Load into Aircraft

    จากภาพขั้นตอนการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาออก (Export Handling)  สามารถแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบในการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาออก (Export Handling) จะเริ่มตั้งแต่การชั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ในลักษณะเดียวกันกับการให้บริการกับสินค้าอื่นๆ ทั่วไป) โดยในขั้นตอนการบรรทุกรถยนต์ขึ้นบน ULD (ULD Build Up) ผู้ส่งออกหรือบริษัทตัวแทนสามารถร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายฯได้ตลอดเวลาจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์   ซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฝ่ายฯขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกหรือบริษัทตัวแทนร่วมลงชื่อในเอกสาร Check Sheet ที่พนักงานเตรียมไว้ด้วย

2.ขั้นตอน การให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาเข้า (Import   Handling)

Unload from Aircraft >> Dispatch to Warehose >> ULD Break Down >> Put Away >> Customer
 
    จากภาพขั้นตอนการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาเข้า (Import   Handling)  สามารถแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบในการให้บริการขนถ่ายรถยนต์ขาเข้า (Import   Handling) ของฝ่ายฯ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่การนำสินค้าออกจากเครื่องบินจนถึงการนำไปเก็บที่บริเวณคลังสินค้าสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ (Huge Cargo) เพื่อรอให้ผู้นำเข้าหรือบริษัทตัวแทนติดต่อรับตามขั้นตอนการรับสินค้าขาเข้าในลักษณะเดียวกันกับการให้บริการกับสินค้าอื่นๆ ทั่วไป
 ในฐานะตัวแทนของฝ่ายฯ จึงขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้พวกเราได้บริการสินค้าที่มีความสำคัญและมีมูลค่าของท่านด้วยดีตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจตลอดไป 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright