เรียน  สมาชิกทาฟ่า

                     ด้วย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่ง สินค้าไปต่างประเทศ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

                     จึง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                                                                                 ขอ แสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                                          สมา คมทาฟ่า

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright