เรียน ท่านผู้นำเข้า

ขณะนี้ ทาง สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ  กำลังร่างมาตรการสุขอนามัย พืช
(draft ISPMS)  สำหรับสินค้านำเข้า ตามกระแส ของหลายประเทศที่เริ่มใช้มาตรการนี้ แล้ว สำหรับสินค้าส่งออกของเรา

ตามข่าวที่แนบ ซึ่งจะมีผลให้ สินค้านำเข้าที่มีส่วนประกอบไม้  ไม้ ที่ใช้ตีรังไม้ และทำ พาเลส  ต้อง ทำ fumigate ตาม มาตรฐานสุขอนามัย ISPMs 
หรือ อ่านเพิ่ม เติมจาก website  https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

ผลที่ตามคือสินค้านำเข้าหรือ  ภาชนะที่ ประกอบในการบรรจุหีบห่อที่ทำด้วยไม้ต้อง ทำการอบรมยารมควัน
ตามมาตรฐาน  ISPMs

ขอให้ ท่าน ตรวจสอบกับผู้ส่งออกต้นทางว่า รีบศึกษาเรื่องเอกสาร   ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ขั้นการอบยา  และจัดคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มนี้ ในราคาสินค้า ด้วย  ถ้าผู้ส่งออกของท่านไม่มีความรู้เรื่องนี้ หรือไม่เข้าใจให้ คิดต่อ พนักงานฝ่ายการตลาด ของบริษัท
เฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยจำกัด  ก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามา   ทางบริษัทมีตัวแทนให้ บริการ ท่าน ได้
กอ่นที่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการ  มิฉะนั้น สินค้าของท่านจะไม่สามารถนำ เข้า มาได้  หรือ ต้องส่งกลับ


เรียนมาเพื่อทราบ 

ขอ แสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์
กรรมผู้จัดการบริษัท เฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศ ไทย จำกัด 

 


บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright