เรียน  สมาชิกสมาคม

 

สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก หอการค้าไทย นำส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์และระเบียบกระทรวงพาณิชย์

เพื่อทราบและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ต่อไป ทั้งนี้ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ http://www.dft.go.th

ด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright