เรียน  สมาชิกทาฟ่า


สมาคมฯได้รับแจ้งจาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งเรื่อง ขอแก้ไขประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า  เรื่องการปปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมคลังสินค้า   ประจำวันที่ 19 พฤษถาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารแนบที่ 3


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
สมาคมทาฟ่า
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA)

26/56 TPI TOWER 20th FLOOR
NANGLINCHEE ROAD (CHAN TAT MAI RD.),
THUNGMAHAMEK, SATORN, BANGKOK
THAILAND 10120

Tel: (662) 286-0432-3, (662) 286-0477-8
Fax: (662) 286-0474
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright