สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

วิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก

1. ในกรณี ที่ เรามีสินค้าจำนวนน้อย    เราควรเลือกใช้ freight forwarder ที่ ให้บริการ  เปิดตู้
Consol   เพื่อ จะประหยัดค่า ระวางเรือ
2. ในกรณีที่เรา มี จำนวน  volume  จำนวนมาก เราควรติดต่อ  สายเรือ โดยตรงหรือเลือกใช้
Freight forwarder ที่มี sign   service contract
3. ควรจะเสนอขาย  ราคา CIF
4.  ถ้าเรา ไม่มีพนักงานเอกสาร  ที่สามารถทำเอกสาร ส่งออก  เราควรเลือกใช้  freight forwarder
5.  เราไม่ควรลงทุนสร้าง โกดังเก็บสินค้า  
6. เราไม่ควรใช้รถบรรทุกของ เราเอง
7. ควรศึกษาเรื่อง ภาษีนำเข้า และ  พยายาม ใช้ สิทธิ FTA
8. ในกรณีที่ ต้นทุน ผลิดของเรา แพง  เราควร หา subcontractor  และ ส่งพนักงาน ไป ตรวจสอบ คุณภาพ
9. ในกรณีที่เรา  ทำ ระบบ switch  b/l  กับ freight forwarder ถ้า เป็น การค่า แบบ trading หรือ triangle trade
10. ควรศึกษาระยะเวลาการเดินทางของสินค้า   ว่า เหมาะไปทาง อากาศ ทางบก ทาง ทะเล หรือ sea/air หรือ air/truck
11. ในกรณีที่ส่งไปบางประเทศ เช่น  ประเทศใน กลุ่ม  Russia  เก่า  หรือ ไกล มา เราควรซื้อ ตู้ soc
12.  ควร ศึกษาเรื่องราคา ค่า ระวาง ในจุด break even ของ แต่ละ การขนส่ง
13. ควรจะออกแบบหีบห่อ หรือ ภาชนะที่บรรจุสินค้า ให้ พอดีในการเข้าบรรจุของตู้ container 
14. เครื่องหมายหีบห่อต้อง ระบุให้ชัดเจนเพื่อลดความเสียหายในระหว่างขนส่ง 
15. ควรจะใช้จุดกระจายสินค้า 
16. ควรทำประกันการขนส่งทุกครั้ง แบบ all risk
17. ควรบริษัท เรือ หรือ freight forwarder ที่ มี liabilities insurance
18. ควรขอคำแนะนำ จาก freight forwarder ก่อนจะเดินทางไป ต่างประเทศ  เพื่อช่วย เป็นผู้ช่วยท่านได้
19. ควรดูแผนที่ ก่อน จะจัดส่งสินค้า ไปต่างประเทศ
20. ควรเลือกใช้ skype  line  what app แทนการโทรทางไกล
21. ควรเลือกที่จะเปิดเข้าโกดัง  มากกว่าการเก็บสินค้าไว้ในตู้ container
22. ควร ล่างเอกสาร  proforma invoice  ตัวอย่างเอกสาร ต่าง ๆ  ก่อนที่จะตกลงการค้า  
23. เลือก วิธีการรับเงิน อย่างประหยัดที่สุด และ ดีที่สุด
24. ควรเลือกใช้รถบรรทุก มีการขนส่ง แบบ ไม่ใช่ เที่ยวเปล่า กลับ   หรือรถบรรทุกที่มี  ทั้ง ไปและกลับ
25. ควรเลือก mode การขนส่ง ทางอากาศ  ทางบก เรือ  ให้เหมาะสม
26. ควรใช้ เทคโนโลยี่ การติดตาม ติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง (Automatic ระบบvehicle location system; AVLS)
27. เลือกใช้การขนส่ง แบบ multimodal   หรือ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดต้นทุน 
28. เลือกใช้พลังงานทางเลือก  เช่น ngv cng lpg ในการขนส่ง
29. เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานราชการ และ  สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม
30. เลือกใช้ระบบการจัดการ โดยโปรแกรม computer ที่เข้ากับเรา  เพื่อลดต้นทุนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
31. หัดเรียนรูปภาษาต่างประเทศ ให้มากขึ้น   และศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศให้มากขึ้น
32. ศึกษาเรื่องข้อกีดกันทางการค้าให้มากขึ้น เพราะ สิ่งนี้ เป็น อุปสรรคและต้นทุน การส่งออก หลังจากการค้าเสรี ผ่านไป
33. พยายาม เสนอขาย แบบ เต็ม ตู้  หรือ fcl   ถ้าสินค้าเราเป็นของมีมูลค่า น้อย  และถ้ามีโอกาสขายเพิ่มได้
34. ในกรณีที่ตู้สินค้ามีที่ว่าง อาจจะจัดส่ง สินค้าตัวอย่างเพิ่มเข้าไป  เพื่อ เพิ่มยอดขาย และไม่ต้องมาเสียค่าขนส่งเพิ่ม อีก
35. พยายามลดตันทุนในการเก็บ วัตถุดิบที่ไม่จำเป็น
36. ให้เช็คจำนวนคำสั่งซื้อให้ แน่นอนก่อนที่จะสั่งวัตถุดิบ       
37. พยายามขายสินค้า หลายรายการ และ รวบรวมให้ไป พร้อมกัน  หรือ พยายามรวม ใบสั่งซื้อในตู้ container เดียวกัน
38. ในการสั่ง ซื้อวัตถุดิบ ถ้า สามารถ ซื้อ จำนวนมาก และ ได้ ส่วนลดมาก  ให้ ใช้วิธีนี้ เพื่อลดต้น
39. ถ้า สินค้า ล่าสมัย หรือ ใกล้หมดอายุให้ รีบขาย  แบบลดราคา เพื่อ ลด ต้นทุน และ อาจจะต้องทิ้งไปเปล่า

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright