บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการไม่มีพื้นที่เช่าแต่มีภารกิจต้องเข้าไปในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอัตรา 550 บาทต่อบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน (ตามเอกสารแนบ)

 

- หนังสือ เรื่อง ขอนำส่งวิธีปฏิบัติและเงื่อนไข

- สำเนาวิธีปฏิบัติในการออกบัตรฯ

 

เจ้าหน้าที่สมาคม

 

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  (CTAT)
www.ctat.or.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Tel : 02-2491995 ,02-3502845-6

Mobile : 086-3232268 , 081-9363398 
Fax. : 02-2495732 , 02-6719663
 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright