ทันโลก

หอการค้าฯ

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 18 กรกฎาคม 2562

เอกชนจี้ทยอยขึ้นค่าแรง

     นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย

     กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขัน้ ต่านั้นรัฐบาลใหม่ค่อย ๆ ทยอยปรับภายใน 3-4 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหาเสียงในการปรับขึ้นค่าจ้างขัน้ ต่าวันละ 400-425 บาทต่อวัน โดยช่วงนี้ควรปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกของคณะกรรมการไตรภาคีไปก่อนและเมื่อเข้าสู่ภาวะที่ เศรษฐกิจดีโรงงานอุตสาหกรรมมีคาสัง่ ซื้อหรือออร์เดอร์ จากลูกค้าจา นวนมากก็อาจปรับขึ้นอย่างจริงจังก็ได้เพื่อให้ผู้ประกอบการและแรงงานอยู่รอด เบื้องต้นเชื่อว่าช่วง 3-4 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยคงสู่ภาวะฟื้นตัวแน่นอน

 

     นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 15 ก.ค.2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานสภาหอการค้าฯ โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นค่าแรงงานขั้น ต่าที่ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นเป็นวันละ 400 บาท ขึ้นหารือเร่งด่วนด้วย ซึ่งคณะทางานไม่เห็น ด้วยหากจะปรับขึ้นค่าแรงโดยไม่มีหลักการ และไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอยู่แล้ว จากนี้จะมีการประชุมในวันที่ 19 ก.ค.อีกครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบทั้งในส่วนของหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสมาชิกหอการค้าทัว่ ประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดาเนินการต่อไป

 

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 

ปธ.หอเชียงใหม่ วโรดม ปิฏกานนท์ ชูนวิตกรรมดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

      วโรดม ปิฏกานนท์" ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

มองถึงทิศทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง และแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ มองเศรษฐกิจเชียงใหม่ครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปี แรกตามเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มทยอยออกมาหลังจาก ครม.ชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ

 

      หอการค้าฯ ใ ห้คว าม สาคัญ กับการปรับตัวข อ ง ส ม า ชิก ผู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้า น ก า ร ใ ช้ big data มาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจอย่างมาก เพราะกระแส digital disruption เป็ นจุ ด เปลี่ย นที่ท้าทา ย ข อ ง ธุ ร กิจ ซึ่ง การบริหารงานของหอการค้าฯจะเน้นด้านการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ให้เติบโตขึ้น

 

      ณะเดียวกันหอการค้าฯให้ความสาคัญเรื่องการ ให้เชียงใหม่เป็น marketplace ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ และยังให้ความสำคัญกับการนำเศรษฐกิจดิจิทัล (digitaleconomy) ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัด

 

      ในภาวะแรงกดดันที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และความท้าทายของ digitaldisruption การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่จึงต้องรุกและเร่งติดเครื่องให้ทันต่อกระแสโลกยุคดิจิทัล

 

 

ที่มา : ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 


  

ทันโลก

หอการค้าฯ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ : 18 กรกฎาคม 2562

ไตรภาคี ชี้ขาดขึ้นค่าแรง อุตตม ถกขรก.ปลุกศก.

     รมว.แรงงานยอมรับค่าแรง 400 บาท/วัน ไม่สูงแต่ต้องศึกษาผลที่ตามมา กระทบนายจ้าง เงินเฟ้อฉุดเศรษฐกิจ "สุริยะ" เผยนายกฯมอบหมาย กก.ไตรภาคีหารือรอบคอบ ขณะที่ "อุตตม" เข้ากระทรวงคลังวันแรกลั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเดินหน้า นัดผู้บริหารคลังมอบนโยบาย 22 ก.ค.นี้ วงการตลาดทุน ให้คะแนน"พอใช้" ทีมเศรษฐกิจใหม่

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

อสังหาฯ ครึ่งปีหลังยังชะลอเชื่อรัฐบาลออกแรงกระตุ้น

      นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานและ ผู้ก่อตั้งบริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จากัด เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งแรกของปี 2562 โดยภาพรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวลงมาก เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ โดยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชนได้ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ลดลง ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทาให้ภาคส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ที่มา : มติชน

ธปท.จ่อออกเกณฑ์สกัดบาทเพิ่ม เตรียมถกคลังวางกรอบเงินเฟ้อปี 63

     แบงก์ชาติ พร้อมออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทเพิ่มโดยใช้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อออกมาตรการสกัดได้ตรงจุดไม่เหวี่ยงแห และไม่กระทบต่อภาพรวม พร้อมเตรียม หารือกระทรวงการคลังทบทวนนโยบายการเงิน ดูแลเงินเฟ้อ จีดีพีและเสถียรภาพสถาบันการเงิน หากปัจจัยเปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่คาดการณ์ ย้ำนโยบายดอกเบี้ยขึ้นหรือลงต้องพิจารณาจากปัจจัยภายในประเทศ

 

ที่มา : ผูจั้ดการฯ

 

กกร.ผุดเกณฑ์คุมเข้ม435สินค้า ครอบคลุมทุกด้านทั้งราคา-ขนย้าย/หนุนผู้หลิตไทยสกัดลักลอบนำเข้า

     คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ออกประกาศเงื่อนไขกา กับดูแลสินค้าและบริการในบัญชีควบคุมปี 2562 ครอบคลุมทั้งราคา สถานที่การขนย้าย และรับซื้อ รวมสินค้า 435 รายการ หวังติดตามดูแลการนำเข้า และการค้าในประเทศ ป้องกันผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากการนำเข้า และ ลักลอบ

 

ที่มา : มติชน

 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright