ทันโลก

หอการค้าฯ

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 17 กรกฎาคม 2562

'ธุรกิจช็อกขึ้นค่าแรง 400 ทุบ SME-ต่างชาติหนี'

     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนไม่ได้คัดค้านการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เรมิ่ จากการประชุมหารือกันในคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะคนกลาง เพื่อพิจารณาค่าแรงขัน้ ต่าตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด คงเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นในอัตราเดียวกัน และต้องพิจารณาผลกระทบที่จะตามมาด้วยเพราะกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะผู้ประกอบการไทย แต่รวมถึงต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยด้วย

 

 

หอการค้าอยากเห็นฐานรากฟิ้นตัว

      ว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลอาจจะออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น คงจะเข้าไปชี้แนะภาครัฐลาบาก แต่หากสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากมีกาลังซื้อเพมิ่ ขึ้นได้ก็จะดีขึ้น เพราะจานวนคนในระดับฐานรากมีจานวนมาก หากช่วยให้มีเงินใช้จ่ายได้เพมิ่ ขึ้นก็จะหมุนเวียนเม็ดเงินไปในสินค้าอื่นๆ ได้เพมิ่ ขึ้น ซึ่งโจทย์ก็คือจะทาอย่างไรให้กาลังซื้อของฐานรากดีขึ้นได้ เพราะในภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต้องหันมาดูเศรษฐกิจในประเทศแทน

 

ที่มา : มติชน

     นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 15 ก.ค.2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานสภาหอการค้าฯ โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นค่าแรงงานขั้น ต่าที่ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นเป็นวันละ 400 บาท ขึ้นหารือเร่งด่วนด้วย ซึ่งคณะทางานไม่เห็น ด้วยหากจะปรับขึ้นค่าแรงโดยไม่มีหลักการ และไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอยู่แล้ว จากนี้จะมีการประชุมในวันที่ 19 ก.ค.อีกครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบทั้งในส่วนของหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสมาชิกหอการค้าทัว่ ประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดาเนินการต่อไป

 

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 

ทุนท้องถิ่นชายแดนใต้วอนรัฐหา'ซอฟต์โลน'อุ้ม SMEs

    นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หอการค้า3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมนาเสนอประเด็นสาคัญต่อนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาเรื่องนโยบายการลงทุนในพื้นที่ เห็นว่าจาเป็นต้องหันมาผลักดันนักลงทุนภายในจังหวัดเป็นสา คัญ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน แต่สิ่งสาคัญรัฐบาลจาเป็นต้องจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่า (soft loan) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีเพมิ่ ให้ผู้ประกอบการพร้อมขยายระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อโครงการที่มีอยู่แล้วออกไป เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ และเกิดการจ้างงานในพื้นที่

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 


 

ทันโลก

หอการค้าฯ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ : 17 กรกฎาคม 2562

'จุรินทร์ร่วมวงถกเอกชน หาทางดันส่งออกโต 3%'

     "น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเตรียมแผนผลักดันการส่งออกเพื่อเสนอต่อ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์คนใหม่ เบื้องต้นยังคงยืนยันเป้าหมายมูลค่าการส่งออก ปี 62 ขยายตัว 3% และเตรียมเชิญผู้ส่งออกสินค้า ในกลุ่มสาคัญทั้งเกษตร อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ มาหารือร่วมกันในปลายเดือน ก.ค. นี้ โดยมีนายจุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อวางแผนงานในช่วงครึ่งปีหลังและขับเคลื่อนการส่งออกร่วมกัน

 

ที่มา : เดลินิวส์

 

เอกชนจับตา'บิ๊กตู่'แถลงนโยบายรัฐ หวังฟื้นความเชื่อมั่น-แนะสานต่อนโยบายระยะสั้น

      ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ จับตารัฐบาลแถลงนโยบาย 24 ก.ค.นี้ เพื่อสร้างความชัดเจนต่อนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยฟื้นความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค นักลงทุนมองนโยบายระยะสั้นทั้งบัตรสวัสดิการรัฐ พักหนี้เกษตรกร และมารดาประชารัฐส่งผลดีต่อเนื่อง ส่วนแผนระยะยาวยังไม่มัน่ ใจ เพราะต้องดูเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย เผยเชื่อมัน่ ผู้บริโภค เดือนมิ.ย.ทรุดหนัก ต่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี

 

ที่มา : ข่าวสด

แบงก์เร่งอัพเกรดระบบ 'โอนไม่ได้-ไม่ถูกตัดเงิน'

     นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้ทาข้อตกลงร่วมกันในการส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกลางที่ดูแลโดยไอทีเอ็มเอ็กซ์กรณีระบบของธนาคารใดธนาคารหนึ่งเกิดเหตุขัดข้องเพื่อให้ธนาคารอื่นๆ ทราบและส่งข้อความไปยังลูกค้าของธนาคารนั้นๆ โดยเฉพาะการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหยุดทา ธุรกรรม เป็นการป้องกันไม่ให้ระบบตัดเงินของลูกค้า

 

ที่มา : มติชน

 

ไทยร้องต่อ WTO ปม'EU-เวีนดนาม'ตั้งกำแพงส่งออก

     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่าสมอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางของไทย ในการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriersto Trade : TBT) ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการแจ้งกฎระเบียบ ( Notification Authority) ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมถึงมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบ รับรอง ในการประชุมของ WTO

 

ที่มา : แนวหน้า

 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright