ด้วยทาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญญาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสรุป ดังนี้

          1) การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญญาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสาร)

          2) คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้กรมการจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว โดยอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  

          ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ ประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการดำเนินการได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว  

         สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/1sd2v9vDlU9nT5ZOc_a9fkB_SaNmCLwkE

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright