เรียน  สมาชิกทาฟ่า

                     ด้วย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่ง สินค้าไปต่างประเทศ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

                     จึง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                                                                                 ขอ แสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                                          สมา คมทาฟ่า

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright