เรียน ผู้ส่งออก และ นำเข้า

 ได้ รับแจ้งจากกรมศุลกากร มีแผนการเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เกี่ยวกับ National Single Window และ Asean Single Window ใน ช่วงต้นปี 2556 ในการนี้ขอ ความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการผ่าน NSW Website  http://www.thainsw.net/INSW/Ent/INSWE6000.jsp ตามLinkที่แนบ

            
ท่านใดที่สนใจ กรุณากรอกแบบสอบถามกลับกรมศุลกากร ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2555

ขอ แสดงความนับถือ    

นายวิชัย จงธนพิพัฒน์    

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright