เรียน ท่านลูกค้าที่นำเข้าที่นับถือ

กรุณาเตรียมค่าล้างตู้สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ Used Engine/Machine/Auto,Carbon Black,Charcoal,
Used Tractor  หรือสินค้าที่คาดว่าจะทำให้ตู้สกปรกได้ เวลาที่นำออกจากตู้คอนเทนเนอร์
ท่านสามารถสอบรายละเอียดในค่าใช้จ่ายได้ในแผนกนำเข้าของบริษํัทได้

 

เรียน มาเพืื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright