ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้การอนุญาตบุคคลและรถที่ผ่านเข้าออกเขตหวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทั้งเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดในประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code)  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศให้ดำเนินการ(ดังเอกสารที่แนบมานี้) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป


เอกสารรายละเอียด

- หนังสือราชการประกาศกรมเจ้าท่า

- Restriced Area

 

เจ้าหน้าที่สมาคม

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  (CTAT)
www.ctat.or.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Tel : 02-2491995 ,02-3502845-6

Mobile : 086-3232268 , 081-9363398 
Fax. : 02-2495732 , 02-6719663

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright