สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

 

บทความ ตอนที่ 3 / สำหรับ เล่ม ปักษ์ หลัง – กรกฎาคม 2554

เรื่อง :   ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต  (Authorized Economic Operators) AEOs ตอนจบ 
------------------

                       
   จากความเดิมตอนที่แล้ว  ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่า เราติดตามเรื่องเครื่องหมายและหลักการของ AEOs ซึ่งขออ้างถึงข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ คุณภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านราคาศุลกากร มาบรรยายเรื่อง AEOs ที่สภาหอการค้าฯ ท่านได้บอกว่า หลักการสำคัญ คือ การร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือตลอดขั้นตอนการขนส่งสินค้าจากโรงงานของผู้ส่งออกจนถึงมือผู้นำเข้า โดยถือหลักการของกำหนดมาตรการ AEO เป็นแนวทางให้สมาชิกถือปฎิบัติขององค์การศุลกากรโลก (WCO) อาจจะกล่าวได้ว่า WCO กำหนดหลักสำคัญ แล้วกรมศุลกากรของแต่ละประเทศมาสร้างหลักการประเมิน และวิธีตามแบบของตัวเอง

ไม่ใช่ว่า วิธีการประเมินผล หรือการตรวจของประเทศไทยจะต้องเหมือนของประเทศเพื่อนบ้าน อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า AEO หมายถึง องค์กร/ บริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งไดรับการรับรองจากกรมศุลกากรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง

กระบวนการรับรองสถานภาพ ของผู้ส่งออก ให้เป็น AEOs หรือเรียกได้ว่า ท่านผู้ส่งออกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.       เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.       เป็นผู้ประกอบการที่มีฐานะการเงินมั่นคงโดยพิจารณาจาก 

·         งบการเงินมีกำไรย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 2 ปีบัญชีติตต่อกัน

·          ไม่เคยได้รับการปฎิเสธการรับรองฐานะการเงินจากสมาคม หรือองค์กรเอกชน เช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3.       เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.       ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          อย่างร้ายแรง
5.       ไม่เป็นผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนสถานสภาพ AEO ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
6.       ต้องมีการทำแผนควบคุม และมีระบบจัดการความปลอดภัยภายใต้ 8 ข้อที่ผมแจ้ง

ไว้ ในตอนที่ 1

ท่านผู้ส่งออก ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2.       งบการเงินตามข้อกำหนของกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลัง 2 ปี และหนังสือรับรอง

ฐานะการทางเงินของสมาคม/ องค์กร

3.       แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ
4.       เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 ประโยชน์ และสิทธิพิเศษที่ทางกรมศุลกากรจะให้ท่านผู้ส่งออกที่เข้าร่วม AEO

1.       ผู้ส่งออกจะได้รับการรับรองว่า เป็นผู้ประการที่มีระบบการควบคุมความปลอดภัย ส่งเสริมภาพลัษณ์ของผู้ส่งออกเอง อันนี้จะดูเท่ห์ เหมือนใส่มาตารฐานใหม่ โฆษณาบริษัทไปในตัว


2.       ได้รับการยกเว้นการตรวจพิธีการ (green line)
3.       ได้รับการยกเว้นการตรวจทางสินค้า เว้นแต่การสุ่มตรวจ  ถ้าถูกสุ่มตรวจก็ได้รับลำดับแรก ไม่ต้องรอคิว

4.       ได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศที่จะมีการทำความตกลงรับร่วมกัน (MRA) กับกรมศุลกากรในอนาคตซึ่งเป็นผลดีต่อการตรวจปล่อยสินค้าเมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศ

5.       สิทธิพิเศษอื่นๆ อันพึงมีในอนาคตตามที่อธิบดีประการกำหนด
6.       ข้อนี้ผมขอเสริม ผู้ส่งออกขายสินค้าได้ เพราะจะมี L/C โดยเฉพาะในยุโรปจะระบุมาในเงี่อนไขว่าต้องมีใบรับรอง
AEO มิฉะนั้น จะไม่ซื้อของท่านมาพูดถึงเวลาที่เจ้าหน้ากรมศุลกากรมาตรวจสถานประกอบการ (Onsite Inspection) เขามีให้คะแนนเต็ม 100%

1.             เรื่องเอกสารชี้แจงการรักษาความปลอดภัย (security Profile ) 25%

2.             เรื่องระบบจัดการรักษาความปลอดภัย  25%

3.             เรื่องการประเมินความเสี่ยง 25%

4.             เรื่องมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย 25%

ผมดูเอกสารบางส่วนพอจะดูว่า ถ้าท่านผู้ส่งออกเคยทำมาตรฐาน ISO 9001: 2008 แล้วก็คงไม่ยาก เติมหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ละเอียดก็น่าจะผ่าน
 
ปัญหาของ AEOs

ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยังขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการนำ AEOs มาปฏิบัติ อาจจะกล่าวได้ว่า AEOs เป็นเรื่องใหม่ จำเป็นต้องได้รับการอบรมให้ความรู้

สำหรับในส่วนผู้ส่งออก หนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนที่ผู้ส่งออกต้องรับภาระระหว่างอยู่ในกระบวนการรับรองสถานภาพ AEOs เช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้อง CCTV   ค่าใช้จ่ายการติด GRPS ติดตามรถบรรทุกที่ขนสินค้าเป็นต้น และมีเสียร้องจากผู้ส่งออกบางท่านว่า สิทธิประโยชน์น้อย และไม่จูงใจผู้ส่งออกให้เข้าร่วมโครงการ

เอาเป็นว่า ขณะนี้ทางสภาหอการค้าฯ อยู่ระหว่างนำเสนอกรมศุลกากรเพื่อออกประกาศ เรื่องผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต สำหรับผู้ส่งออกให้ง่ายขึ้น และจูงใจมากกว่านี้ ผมได้เสนอในที่ประชุมว่า ถ้าทางกรมศุลกากรต้องรีบทำแบบยกชุด โดยนำระบบดังกล่าว ให้กับนิคมอุตสหกรรมที่ส่งออก หรือเขตปลอดอากรแล้วทำกับบริษัทที่อยู่ในเขต หรือนิคมดังกล่าวเข้าร่วมจะได้ทำได้เร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย  และผมขอฝากกับทางกรมศุลกากรให้คืนภาษีในส่วนของเงินคืนตามมาตรา 19ทวิ ให้เร็วขึ้นสำหรับผู้ส่งออกที่ร่วมโครงการนี้ อันนี้ ผู้ส่งออกต้องการแน่ๆ
 

ท่านผู้ส่งออกท่านใดสนใจ ติดต่อ คุณภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ โทร 02-6677390 และคุณกาญจนา สุวานิโช โทร 02-667 7000 ต่อ 5357

จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ ไว้คุยเรื่องโลจิสติกส์ในฉบับหน้า

วิชัย จงธนพิพัฒน์ / หยกแสงตะวัน

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright