สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

>>ลิ้งค์บทความ<<

 

การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 

การผลิตยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้เครื่องมือในการผลิตแบบที่กำลังการผลิตไม่มาก เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีโครงสร้างการค้าที่สลับซับซ้อน เพื่อรองรับตลาดยาเสพติดภายนอกประเทศ โดยพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน แม้ในช่วงแรกของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการหยุดชะงัก ของตลาดการค้ายาเสพติดเนื่องจากการปิดพรมแดนของประเทศต่าง ๆ แต่ขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีความพยายามที่จะลักลอบ ลําเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามมากขึ้น ซึ่งการลักลอบส่งออกยาเสพติดจากประเทศไทยมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบส่งออกทางบก ทางอากาศ ทางทะเล และทางไปรษณีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบส่งออกยาเสพติดทางทะเล พบว่าในปัจจุบันมีการลักลอบส่งยาเสพติดออกไป นอกราชอาณาจักรโดยวิธีการซุกซ่อนยาเสพติด ไว้ในสินค้าที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางทะเล เนื่องจากตู้บรรจุสินค้าจะสามารถซุกซ่อนยาเสพติดได้ปริมาณมาก

 

การลักลอบนําเข้าหรือส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยการซุกซ่อนในตู้บรรจุสินค้าที่จะส่งออก ไปต่างประเทศ มักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้นําของเข้าและผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ต้องลงทะเบียนต่อกรมศุลกากร และต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกของ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนําเข้า - ส่งออกสินค้าของประเทศ เพราะเป็นผู้ที่ดำเนินการผ่านพิธีการ ศุลกากรแทนผู้นําของเข้าและผู้ส่งของออก

 

กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินพิธีการศุลกากรหรือการให้บริการใด ๆ ในทางศุลกากร ย่อมต้องมีมาตรการป้องกันและมาตรการทางปกครองในการดำเนินการกับผู้นําของเข้าและ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ ส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร โดยในส่วนของมาตรการป้องกัน กรมศุลกากรได้นําหลักบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ เช่น การกำหนด Profile การสั่งตรวจ และในส่วนของมาตรการทางปกครองกรมศุลกากรมีการออกประกาศกรมศุลกากรเพื่อกำหนดมาตรการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยสรุปได้ดังนี้

 

การนําของเข้าและการส่งของออกไม่ว่าจะทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ ล้วนเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องป้องกันและควบคุมดูแลการนําของเข้าและการส่งของออกของประเทศไทย เมื่อกรมศุลกากรพบว่า มีการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักร นอกจากการดำเนินการทางอาญาแล้ว กรมศุลกากรยังดำเนินการทางปกครองกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร ได้แก่ ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ เนื่องจากตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถและ ความระมัดระวังในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนั้น ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 นอกจากจะช่วยให้การดำเนินการทางปกครองกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความชัดเจนขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องปรามให้ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ไม่ให้กระทำการที่ผิดต่อกฎหมาย เช่นเดียวกันกับกรณีผู้นําของเข้าและส่งของออก หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดก็จะถูกระงับทางทะเบียนผู้นําเข้าและส่งออกด้วยเช่นกัน

 

บทความโดย : พริสร สุขประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright