พิมพ์
ฮิต: 2966
ชื่อหน่วยงาน (ไทย) ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) TAX ID (10 หลัก) TAX ID (13 หลัก)
ชื่อเต็ม ชื่อเต็ม ชื่อย่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน The Board of Investment of Thailand BOI 3109106260 0994000740964
กรมการค้าต่างประเทศ Department of Foreign Trade DFT 4101031420 0994000159561
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ Department of Mineral Fuels DMF 4030036183 0994000036191
กรมธุรกิจพลังงาน Department of Energy Business DOEB 4030036329 0994000036337
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Industrial Estate Authority of Thailand IEAT 4102030033 0994000164980
กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department of Industrial Works DIW 4712000006 0994000528116
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration FDA 4102030736 0994000165676
กรมประมง Department of Fisheries DOF 4101032120 0994000160259
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture DOA 4101030782 0994000158921
กรมการขนส่งทางบก Department of Land Transport DLT 4101033707 0994000161328
กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development DLD 4101031116 0994000159251
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation  DNP 4030041958 0994000041969
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ National Bureau of Agricultural Commodity Food Standards ACFS 4030037005 0994000037015
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Department of Primary Industries and Mines DPIM 4030036206 0994000036213
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย The Office of the Cane and Sugar Board OCSB 4030132458 0994000132115
กรมสรรพสามิต Excise Department EXCISE 4101032342 0994000160461
กรมป่าไม้ Royal Forest Department FOREST 4101031758 0994000159897
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Science DMSC 4101033066 0994000160682
การท่าเรือแห่งประเทศไทย Port Authority of Thailand PAT 4102030545 0994000165480
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace OAEP 4101031406 0994000159544
กรมการปกครอง Department of Provincial Administration DPA 4101035008 0994000162626
กรมศิลปากร Fine Arts Department FAD 4101035220 0994000162847
กรมการอุตสาหกรรมทหาร Defence Industry Department DID 4030011654 0994000011679
กรมสรรพากร The Revenue Department RD 4101030300 0994000158441
กรมศุลกากร The Customs Department TCD 4101035398 0994000163011
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development DBD 4191013030 0994000244746
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง Office of the Rubber Replanting Aid Fund ORRAP - 0994000165595
กรมการค้าภายใน Department of Foreign Trade DIT 4101033837 0994000161450
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry TISI 4102030217 0994000165161
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand TCC 4102000180 0994000190417
กรมเจ้าท่า Marine Department MD 4101034698 0994000162316
กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources DMR 4101033264 0994000160887
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Institute Thai EEI 4030005530 0994000005563
กรมการบินพลเรือน Department of Civil Aviation DCA 4101000082 0994000158084
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม Office of the Permanent Secretary Ministry of Transport   4101034353 0994000161972
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission NBTC 4030049435 0994000049447
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control DDC 4191000214 0994000241801
กรมส่งเสริมการส่งออก The Department of International Trade Promotion DITP 4101031529 0994000159668
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment MNRE 4030044607 0994000044615
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) Airports of Thailand Public Company Limited AOT 3030681942 0107545000292
** หากเป็นใบอนุญาตจากต่างประเทศ เช่น Form D ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบอนุญาตให้ระบุชื่อย่อประเทศผู้ออกใบอนุญาต นั้น เช่น GB = ประเทศอังกฤษ เป็นต้น