พิมพ์
ฮิต: 11840

LOW SULPHUR FUEL SURCHARGE หมายถึง ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ
สืบเนื่องจาก สหภาพยุโรป คำนึงถึง สุขภาพของ คนในประเทศของเขา ว่า  สารกำมะถัน เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดโรคมะเร็ง  จึง ได้ออกมาตรการลดสารกำมะถันในเชื้อเพลิงน้ำมัน ทางรัฐบาลในสหภาพยุโรป จึงคิดค่าใช้จ่าย กับ สายการเดินเรือ และสายการบินเพิ่ม   ซึ่ง ที่สุดสายการเดินเรือ และ สายการบิน
ก็ ได้ส่งต่อ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ ผู้ ส่ง ออก