พิมพ์
ฮิต: 2250

เรื่องไม่รับสินค้าของใช้ส่วนตัวนำเข้าประเทศบังกลาเทศ แต่สามารถส่งออกได้ใน ฐาน FCL เท่านั้น  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558