Print
Hits: 1117

ISF -Importer Security Filing (europe customs ) คือการยื่นเอกสารขาเข้า เรื่อง ความปลอดภัยของกรมศุลลากร สหภาพยุโรป
E.R.S  =Equipment Repositioning Surcharge (shipping containers) คือ ค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ายตู้ คอนเทนเนอร์
ISPC=International Ship and Port Facility Security  คือ ค่า ธรรมเนียนในการ ทำเอกสารเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ในระบบสายเรือ และ ท่าเรือ