นโยบายเชิงป้องกันของบริษัทฯ

  • บริษัทฯ จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในระบบเครื่องปรับอากาศของอาคาร 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในระหว่างปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ได้จัดซื้อเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพื่อใช้สำหรับป้องกันเชื้อโรค โดยทุกคนจะต้องล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่จะเข้ามาภายในอาคาร
  • พนักงานควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน
  • บริษัทฯ ขอให้พนักงานเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรืองดการรับรองลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องเลี้ยงรับรองจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบุคคลฯ ทราบทุกครั้ง

พนักงานที่มีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ จาม จะต้องลาป่วยและพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีโดยทันที เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความเสี่ยงด้านโรคอื่น ๆ ด้วย เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
 

สาขากรุงเทพ

สาขาแหลมฉบัง

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมุ่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright