• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3104/2558 อายุความสิทธิเรียกร้องสำหรับดอกเบี้ยค้างชำระ

พิมพ์ PDF

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  3104/2558
อายุความสิทธิเรียกร้องสำหรับดอกเบี้ยค้างชำระป.พ.พ. มาตรา 193/14(2), 193/15 วรรคสอง, 193/33(1), 692
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94
 

เมื่อเจ้าหนี้ได้ฟ้องลูกหนี้ชั้นต้นให้ชำระหนี้ต้นเงิน และดอกเบี้ยที่ค้างชำระ อายุความย่อมสะดุดหยุดลง ตามปพพ.มาตรา 193/14 (2)  ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านั้นจึงไม่นับเข้าในอายุความตามปพพ.มาตรา 193/15 วรรคสอง การที่อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ชั้นต้น ย่อมเป็นโทษแก่ลูกหนี้ที่ 4  ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วย ตาม ปพพ.มาตรา 692   เมื่อศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2547 โดยคู่ความมิได้ฎีกา คดีย่อมถึงที่สุดในวันที่ 22 กันยายน 2547 อายุความจึงสะดุดหยุดลงสิ้นสุด ณ เวลาดังกล่าว จึงให้เริ่มนับอายุความใหม่สำหรับลูกหนี้ที่ 4 ตามปพพ.มาตรา 193/15 วรรคสอง ดังนั้น กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ค้ำประกันจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2550 จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความ 5 ปี สิทธิเรียกร้องสำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามสัญญากู้เงินและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งลูกหนี้ที่ 4 ค้ำประกันไว้ จึงยังไม่ขาดอายุความ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิได้รับชำระดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ตี ความรับผิดของลูกหนี้ที่ 4    ในเรื่องต้นเงินและดอกเบี้ย     ย่อมจำกัดเพียงไม่เกินความรับผิดของลูกหนี้ชั้นต้นที่มีต่อเจ้าหนี้ตามคำ  พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีแพ่งเท่านั้น
 
       รวบรวมโดย :           ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 
                                        Ms. SASINUN CHONGTHANAPIPAT
                                        SASINUN ATTORNEY AT LAW
                                        รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                                        คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  คดีอาญา ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และ
                                        ด้านกฎหมายอื่นๆ
                                        (THAI & ENGLISH)  (Tel.  089-8811786)

LAST_UPDATED2