• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สรุปประเด็นและคำถาม ความคิดเห็นจากการรับฟังการสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Air Carriage of Goods Act B.E. 2558) เมื่อในวัน อังคารที่ 28 กรกฎาคม2558

พิมพ์ PDF

เรียน   สมาชิกทาฟ่า

สมาคมฯ ขอสรุปประเด็นและคำถาม ความคิดเห็นจากการรับฟังการสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Air Carriage of Goods Act B.E. 2558) เมื่อในวัน อังคารที่ 28 กรกฎาคม2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความเห็นของทนายในการใช้กฎหมาย MTO เข้าต่อสู้คดีที่มีข้อ จำกัดความรับผิดที่น้อยกว่า  น่าจะเป็นมุมมองหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดเห็นของทนายเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุป เนื่องจากกฎหมายได้มีผลบังคับใช้ไม่นาน และยังไม่มีผลการต่อสู้คดีให้เปรียบเทียบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอ แสดงความนับถือ
สมาคมทาฟ่า

LAST_UPDATED2