• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Law about of Freight
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 การแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกษียณอายุ ลูกจ้างได้ลงลายมือ ชื่อยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ที่แก้ไข โดยมิได้โต้แย้ง มีผลผูกพันต่อ ลูกจ้าง การเลิกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงฯ ถือไม่ได้ว่า เป็นการเลิกจ้างไม่ เป็นธรรม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4661
62 การกักยึดสินค้า พิพาทโดยพนักงานศุลกากรของจำเลย ซึ่งเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย โจทก์ ไม่มีอำนาจขอคืนสินค้าพิพาทได้ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3837
63 เช็คเด้ง ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 12481
64 อายุความเรียกค่าเสียหายขนส่งสินค้า ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 5430
65 อำนาจสอบสวนของศุกลากร ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4874
66 ฏีกาการค้าระหว่างประเทศ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 10212
67 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข้อที่ 1-6 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6593
68 เรื่องค่าเที่ยว ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4322
69 ใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอัตราย ชนิดที่ 2 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4426
70 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) วิชัย จงธนพิพัฒน์ 7464
71 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าผ่านประตูเข้าและออกท่าเรือเอกชน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5174
72 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการ และการประกอบกิจการขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4725
73 ภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการส่งออก วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6330
74 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการชิปปิ้ง จัดเก็บสินค้าและขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6890
75 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าเขตปลอดอากร วิชัย จงธนพิพัฒน์ 7032
76 การดำเนินคดีอาญาและการตั้งบัญชีลูกหนี้ค่าภาษีอากร กรณีตัวแทน (Shipping) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) แทนเจ้าของสินค้า วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5182
77 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5798
78 เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน พิธีการศุลกากร ของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6381
79 ตารางเทียบรหัสประเภทย่อย ระหว่าง ปี 2007 กับ ปี 2012 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3720
80 ตารางเทียบพิกัด ประเภทย่อย ระหว่างปี 2007 กับ ปี 2012 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4630
 
Page 4 of 5