• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Law about of Freight
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 การแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกษียณอายุ ลูกจ้างได้ลงลายมือ ชื่อยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ที่แก้ไข โดยมิได้โต้แย้ง มีผลผูกพันต่อ ลูกจ้าง การเลิกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงฯ ถือไม่ได้ว่า เป็นการเลิกจ้างไม่ เป็นธรรม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4568
62 การกักยึดสินค้า พิพาทโดยพนักงานศุลกากรของจำเลย ซึ่งเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย โจทก์ ไม่มีอำนาจขอคืนสินค้าพิพาทได้ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3759
63 เช็คเด้ง ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 11721
64 อายุความเรียกค่าเสียหายขนส่งสินค้า ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 5196
65 อำนาจสอบสวนของศุกลากร ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4777
66 ฏีกาการค้าระหว่างประเทศ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 9730
67 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข้อที่ 1-6 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6436
68 เรื่องค่าเที่ยว ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4214
69 ใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอัตราย ชนิดที่ 2 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4357
70 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) วิชัย จงธนพิพัฒน์ 7362
71 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าผ่านประตูเข้าและออกท่าเรือเอกชน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5104
72 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการ และการประกอบกิจการขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4635
73 ภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการส่งออก วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6156
74 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการชิปปิ้ง จัดเก็บสินค้าและขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6688
75 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าเขตปลอดอากร วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6832
76 การดำเนินคดีอาญาและการตั้งบัญชีลูกหนี้ค่าภาษีอากร กรณีตัวแทน (Shipping) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) แทนเจ้าของสินค้า วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5107
77 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5692
78 เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน พิธีการศุลกากร ของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6232
79 ตารางเทียบรหัสประเภทย่อย ระหว่าง ปี 2007 กับ ปี 2012 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3654
80 ตารางเทียบพิกัด ประเภทย่อย ระหว่างปี 2007 กับ ปี 2012 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4517
 
Page 4 of 5