• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Law about of Freight
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 อำนาจและความรับผิดของกรมศุลกากรต่อสินค้า ซึ่งยื่นคำขออันเกี่ยวกับของอันเป็นเท็จเป็นการทุจริตเพื่อขอคืน อากรขาเข้า ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3259
62 การแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกษียณอายุ ลูกจ้างได้ลงลายมือ ชื่อยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ที่แก้ไข โดยมิได้โต้แย้ง มีผลผูกพันต่อ ลูกจ้าง การเลิกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงฯ ถือไม่ได้ว่า เป็นการเลิกจ้างไม่ เป็นธรรม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4315
63 การกักยึดสินค้า พิพาทโดยพนักงานศุลกากรของจำเลย ซึ่งเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย โจทก์ ไม่มีอำนาจขอคืนสินค้าพิพาทได้ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3573
64 เช็คเด้ง ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 10747
65 อายุความเรียกค่าเสียหายขนส่งสินค้า ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4839
66 อำนาจสอบสวนของศุกลากร ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4561
67 ฏีกาการค้าระหว่างประเทศ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 9053
68 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข้อที่ 1-6 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6152
69 เรื่องค่าเที่ยว ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4010
70 ใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอัตราย ชนิดที่ 2 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4202
71 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) วิชัย จงธนพิพัฒน์ 7084
72 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าผ่านประตูเข้าและออกท่าเรือเอกชน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4930
73 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการ และการประกอบกิจการขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4432
74 ภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการส่งออก วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5764
75 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการชิปปิ้ง จัดเก็บสินค้าและขนส่ง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6437
76 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าเขตปลอดอากร วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6426
77 การดำเนินคดีอาญาและการตั้งบัญชีลูกหนี้ค่าภาษีอากร กรณีตัวแทน (Shipping) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) แทนเจ้าของสินค้า วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4908
78 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5468
79 เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน พิธีการศุลกากร ของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5935
80 ตารางเทียบรหัสประเภทย่อย ระหว่าง ปี 2007 กับ ปี 2012 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3505
 
Page 4 of 5