• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Law about of Freight
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้า ประเภท Green Line วิชัย จงธนพิพัฒน์ 5588
42 การรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งไม่ได้จัดทำคำแปลภาษาไทย เป็นการรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4954
43 เรื่อง เช็คสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้สินค้า (เด้ง) ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นปลอม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3871
44 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าช่วงยังคงครอบครองทรัพย์ที่เช่าช่วงอยู่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4969
45 หน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนส่งสินค้า หรือขนถ่ายสินค้า ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 7929
46 บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามความหมายของพรบ.ประกันสังคม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4973
47 ประกาศยกเลิก หมายเลขผู้เสียภาษีอากรจาก 10 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4016
48 เรื่อง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหา รถประจำตำแหน่งที่โจทก์ได้รับ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 5785
49 ลูกจ้างต้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพภายใน 1 ปี ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3581
50 กรมศุลกากร พลิกโฉมระบบ SIS : Smart Intelligence System วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3334
51 เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงให้ความคุ้มครอง คนรับใช้บ้านซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาด ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4360
52 ประกาศ ของ บริษัท โงวฮก จำกัด และบริษัท โหงวฮกเอเยนซี จำกัด วิชัย จงธนพิพัฒน์ 7936
53 เรื่อง สิทธิของผู้ประกันตนเกี่ยว กับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3459
54 SUPREME COURT ADJUDICATION NO. 4330-4343/2553 COMMISSION REGULATIONS RELATED ENTERPRISES B.E. 2534 No. 28 (2) ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3783
55 เรื่อง สิทธิของผู้ประกันตนเกี่ยวกับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3441
56 อบรม FTA วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3839
57 กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ค่าชดเชยซึ่งนายจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างต้องเสียภาษีหรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4495
58 เงินช่วยเหลือซึ่งนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกจ้างจะต้องเสียภาษีหรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4086
59 ฎีกา-ความรับผิดของตัวแทนขนส่ง ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4855
60 การไม่ลงบันทึกเวลาในระดับผู้บริหาร เป็นการจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3682
 
Page 3 of 5