• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Law about of Freight
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 การใช้สิทธิ์ประโยชน์การค้าเสรี ภายใต้ form E สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3505
22 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20497/2556 โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้เป็นปัญหาที่จำเลยมิได้ยกขึ้นโต้แย้ง ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4224
23 การสืบค้นพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3783
24 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13587/2556 พฤติการณ์ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผล ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่พนักงาน เป็นการจงใจทำให้นายจ้างเสียหายหรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3246
25 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2556 ทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา เลิกจ้างได้หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3594
26 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6245/2556 เงินทดแทน ประกันสังคม ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3182
27 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14959/2556 ขาย ฝาก ขยายเวลาไถ่ ลาภมิควรได้ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3102
28 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18014/2556 สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างทำของ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4477
29 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2663/2556 สิทธิผู้ประกันตน ในการได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5, 71 ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3013
30 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5273/2546 กรณีไม่มีเหตุสมควรเพียงพอที่ จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3373
31 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2514 ผู้ร้องในฐานะผู้รับมรดกร่วมกับจำเลย สามารถขอกันส่วนจาก ทรัพย์มรดกซึ่งจำเลยนำไปจำนองไว้กับธนาคาร ได้หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3408
32 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2891/2552 กรณีผู้ร้องในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินในสัญญาเช่าซื้อซึ่งเลิกกันมิได้ใช้สิทธิในการติดตามเอาคืนก่อนทรัพย์สินออกขายทอดตลาด จะมีสิทธิกันเงินส่วนของตนก่อนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3487
33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10399/2555 กรณีขอศาลมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าซื้อทรัพย์ เมื่อเลยเวลาอนุญาต โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องมีเหตุสุดวิสัย ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4556
34 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16802/2555 เมื่อมีการรับสภาพหนี้แล้ว จำเลยในฐานะนายจ้างสามารถนำค่าจ้าง มาหักกับหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4054
35 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1063/2545 การนำรถจอดในความดูแลของสถานที่จอดรถ เมื่อรถหาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3633
36 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1898 - 1899/2526 ผู้สั่งจ่ายได้ลงลายมือชื่ออันแท้จริงของตนไว้ มิใช่ลายมือปลอม รายการในเช็คก็ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพียงแต่ผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้แก่ธนาคาร ธนาคารจำเลยมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือเพิ่มยอดจำนวนหนี้ได้ หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3692
37 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8207/2553 ผลของข้อตกลงเรื่องจดทะเบียนหย่าระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในบ้านเกิด ถือได้ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถาน ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3237
38 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8207/2553 ผลของข้อตกลงเรื่องจดทะเบียนหย่าระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในบ้านเกิด ถือได้ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถาน ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3072
39 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8172/2555 กรณีผู้ขายผิดสัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย์ให้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนที่ดินได้หรือไม่? ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3310
40 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7045/2546 ลูกจ้างกระทำโดยรู้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง แม้นายจ้างจะไม่ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวของลูกจ้าง นายจ้าง สามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 ได้หรือไม่ ศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 9550
 
Page 2 of 5