• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6870/2556 สินสมรส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474

Print PDF

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6870/2556
 สินสมรส

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474

ที่ดินพิพาทและทรัพย์สินอื่นตามบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สิน  เป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1  ได้มาในระหว่างสมรสกับโจทก์    แม้จำเลยที่ 1 มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น  ก็ถือว่า ในส่วนที่จำเลยที่ 1   มีกรรมสิทธิ์เป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1  เพราะสินสมรสไม่จำต้องเป็นทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันทำมาหาได้  หากแต่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มา  ก็ย่อมมีผลให้เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1474 (1)  ไม่จำต้องมีข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวมก่อนจึงจะเป็นสินสมรส


        **********************************************

รวบรวมโดย :                 ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 
                                        Ms. SASINUN CHONGTHANAPIPAT
                                        SASINUN ATTORNEY AT LAW
                                        รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                                        คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  คดีอาญา ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และ
                                        ด้านกฎหมายอื่นๆ
                                        (THAI & ENGLISH)  (Tel.  089-8811786)