• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การสืบค้นพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางอิเล็กทรอนิกส์

Print PDF

เรียนท่านผู้นำเข้า

บริษัทได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร เรื่อง ท่านสามารถสืบค้นพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

โดยระบุพิกัดศุลกากร ผลที่ได้รับคือชื่อหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดกรณีนำเข้า ส่งออก

หรือทั้งนำเข้า-ส่งออก โดยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมศุลกากร www.customs.go.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขอแสดงความนับถือ
ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์

Last Updated on Wednesday, 17 December 2014 10:14