• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ค่าล้างตู้สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ Used Engine/Machine/Auto,Carbon Black,Charcoal, Used Tractor หรือสินค้าที่คาดว่าจะทำให้ตู้สกปรกได้

Print PDF

เรียน ท่านลูกค้าที่นำเข้าที่นับถือ

กรุณาเตรียมค่าล้างตู้สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ Used Engine/Machine/Auto,Carbon Black,Charcoal,
Used Tractor  หรือสินค้าที่คาดว่าจะทำให้ตู้สกปรกได้ เวลาที่นำออกจากตู้คอนเทนเนอร์
ท่านสามารถสอบรายละเอียดในค่าใช้จ่ายได้ในแผนกนำเข้าของบริษํัทได้


เรียน มาเพืื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

Last Updated on Tuesday, 03 November 2015 08:23