• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สินค้าผ่านแดนที่ชื่อผู้รับ สินค้าบนใบตราส่งอยู่ในต่างประเทศ กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะ

Print PDF

เรียน ท่านลูกค้าที่นำสินค้าผ่านแดนที่นับถือ

สำหรับสินค้าผ่านแดนที่ชื่อผู้รับ สินค้าบนใบตราส่งอยู่ในต่างประเทศ กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะ
(Power of Attorney)ให้ทางบริษัทเฟรทลิ้งค์ เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด  เพื่อประกอบการรับ D/O ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบ 

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

Last Updated on Friday, 30 October 2015 09:05