• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สวัสดิการพนักงาน แจกสมาร์ทโฟน

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทสไทย) จำกัด ได้คำนึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่พนักงานควรจะได้รับสวัสดิการ
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างพนักงานและลูกค้า
สวัสดิการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของบริษัท ตามนโยบายที่ตั้งไว้




Last Updated on Wednesday, 27 January 2016 11:43