เรียน ท่านลูกค้าที่นำสินค้าผ่านแดนที่นับถือ

สำหรับสินค้าผ่านแดนที่ชื่อผู้รับ สินค้าบนใบตราส่งอยู่ในต่างประเทศ กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะ
(Power of Attorney)ให้ทางบริษัทเฟรทลิ้งค์ เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด  เพื่อประกอบการรับ D/O ท่านสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบ 

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright